Tabla de Contenidos

Preguntes freqüents

Gracies a les consultes que hem rebut, i als dubtes exposats en diferents bitácoras durant el període beta de ColorIURIS hem pogut elaborar un llistat de preguntes freqüents. Consulta-les i, si encara et queden dubtes, pots dirigir-te a nosaltres mitjançant el nostre formulari de contacte.

Puc canviar de ColorIURIS quantes vegades vulgui?

Sí. En ca de canvi l’anterio deixa de tenir validesa, encara que recorda que aquells que van acceptar la ColorIuris previa poden utilitzar els continguts existents en el moment de l’acceptació conformement a la mateixa

Que passa si poso una ColorIURIS, i després la canvió per altra?cóm afecta aquest canvi als continguts anteriors?.

La cessió de drets ColorIURIS vincularà a les parts (cedent i cessionari) conforme a la data d’acceptació i respecte dels continguts que hagués en aquest moment. Si un tercer (cessionari) acepta una ColorIURIS, per exemple, VERD, i després es produeix un canvi a la ColorIURIS VERMELLA (més restrictiva), aquest cessionari podrà utilitzar els continguts que hagués en el web-site d’acord a la ColorIURIS VERD a la data de acceptació; però qui accedí a la plana web després del canvi estarà somes per tots els continguts a la ColorIURIS Vermella.

Si algú accepta el meu contracte de cessió de drets avui, vol dir això que li permeto utilitza els continguts que jo disposi en el futur?

No, cap de les legislacions sobre dret d’autor suport de ColorIURIS permet la cessió de drets sobre obres futures.

El sistema de drets d’autor ColorIURIS me garanteix que els meus continguts siguin respectats tal i com jo he triat?

No. El sistema de Drets d’Autor ColorIURIS garanteix que si algú utilitza els continguts d’un lloc web de forma contraria a la que ha disposat el seu titular tindrà una eina jurídica que podrà esgrimir davant els tribunals contra l’infractor.

Pel sol fet d’inclouré en el meu lloc web la icona ColorIURIS ja estic donant permisos als meus usuaris per utilitzar els meus continguts?

No. Conforme al sistema continental de drets d’autor per a que una cessió de drets tingui efectes jurídics ha d’existir consentiment d’ambdues parts (i, per algunes legislacions, el consentiment ha de prestar-se per escrit).

Qui vulgui fer us dels continguts d’un lloc web de forma menys restrictiva al que estableix la normativa sobre drets d’autor ha d’acceptar el contracte de cessió de drets.

És compatible una cessió de drets ColorIURIS i una licencia Creative Commons en el mateix lloc web? Preval una sobre l’altra? Actuen àmbits i/o jurisdiccions distintes?

ColorIURIS y Creative Commons no son incopatibles. Davant qualsevol Tribunal de Justícia prevaldrà sempre un contracte acceptat per dues parts enfront d’una declaració unilateral de voluntat.

No obstant això, si no existeix acceptació, ni Creative Commons ni ColorIURIS permeten més usos que els quals permeti la legislació que sigui d'aplicació.

Tinc que contractar una ColorIURIS per cada web-site encara que sigui titular de varis?

Sí. Cada contracte de cessió de drets i cada llicencia d’ús de la marca ColorIURIS van referides a un sol lloc web/weblog, d’igual forma que cada contracte de lloguer de vivenda està referit a un concret habitatge encarà que el propietari tingui varis.

La inclusió d’una icona ColorIURIS en una web-site diferent al que es va contracta no té efectes jurídics respecte aquest lloc web, a part de constituir una violació del contracte d’us de marca contractat.

Que es un tercer de confiança? Per a que serveix un tercer de confiança?

Un tercer de confiança es una entitat – pública o privada – imparcial respecte al cedent i el cessionari. Té el seu precedent en la figura del depositari (en alguns països de llatinoamericà se li denominà, en el àmbit cibernètic, notari digital).

La seva funció en ColorIURIS es la de guardar “còpia” dels contractes de cessió de drets celebrats entre cedents i cessionaris i emitir, arribat el cas, l’oportú certificat amb indicació de la data i hora de celebració del contracte. Saber més

Cóm garanteix ColorIURIS la identitat dels contractants?

ColorIURIS no es un notari; en conseqüència la seva funció no es la d’autenticar la identitat dels contractants, sinó la de posar a la disposició dels titulars dels llocs web un sistema jurídic-informàtic perquè cedents i cessionaris puguin celebrar contractes vàlids en Dret.

El sistema ColorIURIS, i en tant no estigui universalitzada la utilització de firma electrònica avançada, es bassa en el institut – de consolidada raigambre jurisprudencial- de la bona fe. No obstant això la qual cosa el sistema conta amb eines informàtiques, de les quals s’informa als usuaris del sistema en el moment de la contractació, per fer possible la identificació dels contractants a requeriment de l’autoritat judicial, i en compliment de la normativa vigent a Espanya (a la qual està sotmesa el lloc web).

Cóm nacional d’un Estat que segueix el sistema continental de drets d’autor puc ser usuari del sistema ColorIURIS encarà que el meu domicili estigui fixat en altre Estat, fins i tot si el meu domicili està fixat en un país que segueixi el sistema anglosaxó de drets d’autor?

La legislació sobre drets d’autor – en el sistema continental – es d’aplicació als seus nacionals encara que tinguin fixada la seva residència en un altre país sempre que conservin la seva nacionalitat originària.

ColorIURIS té efectes jurídics en el meu país d’origen, en tots els països que segueixen el sistema continental de drets d’autos o en tot el mon?

El reconeixement internacional dels drets d’autor no depèn de ColorIURIS, ni de cap altre sistema de cessió de drets d’autor i/o llicencies; sinó dels Tractats Internacionals firmats per cada país.

No obstant això la qual cosa, ColorIURIS, al tractar-se de contractes bilaterals, es lley entre les parts i pot fer-se valer davant qualsevol Tribunal de Justícia.

Cóm promou ColorIURIS la Cultura Lliure?

Posant a disposició dels titulars de drets d’autor l’eina jurídica-informàtica per cedir els seus drets patrimonials de manera menys restrictiva al que estableix la seva legislació nacional (únics que “ex lege” estan facultats per això).

Els contractes ColorIURIS seran sempre gratuïts?

Sí. Els contractes ColorIURIS per bitácoras personals y llocs web seran sempre gratuïts i podran ser copiats, distribuïts i comunicats publicament per usos no comercials d’acord amb la política de drets d’autor que figura al peu d’aquest lloc web (ColorIURIS Vermella).