Avisos legals

1. Clàusula d’exempció de responsabilitat

ColorIURIS, A.I.E. és responsable, conforme a normativa espanyola sobre responsabilitat contractual i extracontractual de la correcta redacció dels contractes a partir de les dades facilitades pel titular dels drets o el seu representant; així com de l’adaptació dels contractes, mediant la posta a disposició dels usuaris de noves versions, en un termini raonable des de que es produeixin canvis normatius a nivell nacional/internacional que poguessin afectar als contractes, i durant un termini anual, renovable de forma tàcita, des de el moment de la contractació.

ColorIURIS, A.I.E. declina qualsevol responsabilitat derivada de la falsedat de les dades consignades pel titular dels drets i/o de la manipulació o mal us del codi informàtic i/o dels continguts que ColorIURIS posa a disposició dels titulars dels drets. ColorIURIS no és responsable, en cap manera, dels incompliments de adaptació de la normativa interna per part dels Estats firmants del Conveni de Berna o d’altres tractats internacionals sobre drets d’autor.

En relació a l’allotjament d’aquest lloc web es responsabilitat de tercers sobre els que no tenim cap control; no obstant lo qual pretenem reduir al mínim els problemes ocasionats per errades de caràcter tècnic, i tractarem de resolgué els problemes que se’ns plantegin.

Tinguis en compte que algunes dades o informacions contingudes en les nostres pàgines poden haver segut creades o estructurades en arxius o formats no exempts de errades, pel que no podem garantir que el nostre servi no quedi interromput o afectat de qualsevol altra forma per tals problemes.

ColorIURIS, A.I.E. no assumeix responsabilitat alguna respecte de dits problemes, que puguin resultar de la consulta de las presents pàgines o de aquelles altres externes objecte de reexpedició.

La present clàusula de exempció de responsabilitat no té per objecte limitar la nostra responsabilitat de forma contraria al disposat per les normatives nacionals aplicables; ni excloure la responsabilitat en els casos en els que, en virtut de dites normatives, no és pugi excloure.

2. Drets d’Autor i propietat industrial.

Aquest web site, inclosos els seus continguts (a excepció de la legislació i jurisprudència que son de domini públic) es una obra col·lectiva, creada per l’iniciativa i baix la coordinació de Pedro Jaime Canut Zazurca, a qui correspon tots els drets morals. Tots els drets d’explotació estan cedits a ColorIURIS, A.I.E.

S’autoritza la copia de seguritat realitzada per l’usuari, la copia que romangui en la memòria cache del disc duro de l’usuari; la reproducció, distribució i comunicació pública per a us privat i sense ànim de lucre; així com la reproducció i comunicació pública per a usos comercials sempre i quan és porti a termini en un context científic respectant el dret de cita; i prèvia acceptació de l’acord de llicencia que s’ofereix al visitant al peu de les pàgines d’aquest lloc web.

ColorIURIS (M-2667577) es una marca registrada en la Oficina Espanyola de Patents i Marques (O.E.P.M.).

ver els títols de crèdit

3. Titularitat del domini

Els dominis coloriuris.com, coloriuris.org, coloriuris.net, coloriuris.info, coloriuris.biz, coloriuris.es i coloriuris.com.es, així com tots aquells subdominios derivats de aquest son titularitat de l’advocat Pedro J. Canut Zazurca, amb nombre de col·legiació del R. e I.C.A.Z 2.980, i domicili en Saragossa, C/ Alfonso I, nº 23. El seu ús esta cedit a COLORIURIS , A.I.E.

4. Titularitat del lloc

Aquest lloc web es responsabilitat de ColorIURIS, A.I.E., (R.M. Zaragoza - T - 3330, L - 0, F - 107, H - Z40193), amb C.I.F. G-99091696; subjecta a la llei 12/1991, de 29 de abril, sense ànim de lucre per a sí mateixa conforme a l’establert en l’article 2 de la citada norma. Domicili: C/ Alfonso I, nº 23 - entlo. ctro. (50003 - Saragossa) - correo-e: webmaster[ARROBA]coloriuris.net.

Per a qualsevol consulta poden contactar a través de webmaster[ARROBA]coloriuris.net, o bé mitjançant el nostre formulari de contacte.