Reposició de continguts

Creat a l’emparament de la Disposició Addicional Tercera de la Llei de Propietat Intelectual Espanyola (reforma de 22 de juny de 2006).

«Foment de la difusió d’obres digitals..

El govern afavorirà la creació d’espai d’utilitat pública i per a tots, que contindran obres que es trobin en el domini públic en format digital i aquelles altres que siguin de titularitat pública susceptibles de ser incorporades en aquest regim, prestant particular atenció a la diversitat cultural espanyola.

Aquest espais seran preferentment d’accés gratuït i de lliure accés per sistemes telemàtics, mediant estàndards de lliure ús i universalment disponibles.

Així mateix, en aquests espais podran incorporar-se les obres que els seus autors així ho manifestin expressament.»

Obras en el dominio público

Texts – Llibres, ponències, articles, estudis

Arxius sonors/ podcast´s

Audiovisual

Presentaciones

Fotografías, Meras fotografías y catálogos

Infografías

Programas de ordenador

Tésis doctorales