Política de Privacitat

  • ColorIURIS, A.I.E. està sotmesa a les lleis més estrictes a nivell internacional per a la protecció de la privacitat dels consumidors i usuaris, i compleix escrupolosament - a nivell lògic, físic i organitzatiu - la L.O.P.D. espanyola i els reglaments d'aplicació.
  • En compliment de l'article 5 de la Llei 15/1.999, pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de les dades, l'informem que les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris ColorIURIS i els acceptants dels acords de llicència (contractes) s'integraran en un fitxer automatitzat denominat COLORBAS-0, titularitat de ColorIURIS, A.I.E. amb codi d'inscripció de la Agència Espanyola de Protecció de Dades 2060531018, sotmès a les mesures de seguretat que determina la legislació espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal amb l'exclusiva finalitat de prestació del servei d'actualització de versions i comunicacions amb ColorIURIS, AIE. Les dades personals, voluntàriament facilitades pels sol licitants dels acords de llicència i els usuaris acceptants, no seran tractats amb fins publicitaris de la AIE ni de tercers, ni seran objecte de cessió inconsentida a tercers. Vostè consenteix explícitament a cedir les seves dades de caràcter personal mitjançant l'enviament de correu electrònic als sols efectes de comunicacions i emissió - en el cas - de la preceptiva factura pels serveis contractats.
  • Les úniques dades que reconeix automàticament la web de ColorIURIS són l'adreça IP, la data i l'hora d'entrada i sortida dels seus visitants del lloc web, en conseqüència, aquests són les úniques dades que quedaran arxivades.
  • Informem als nostres usuaris que aquest lloc web utilitza cookies per tal de garantir els efectes legals dels acords de llicència (contractes de cessió de drets) posats a disposició dels autors d'obres originals. En cap cas la utilització de cookies servirà per recollir dades personals, ni altra informació confidencial dels usuaris del lloc web ColorIURIS.