Avissos Legals

ColorIURIS, A.I.E., (R.M. Zaragoza - T - 3330, L - 0, F - 107, H - Z40193), amb C.I.F. G-99091696; sotmesa a la llei 12/1991, de 29 d'abril, sense ànim de lucre per a si mateixa de conformitat amb el que estableix l'article 2 de l'esmentada norma, i domicili a Saragossa c/ Alfonso I, nº 23 - entl. ctre - correo-e: webmaster[ARROBA]coloriuris.net.

Drets d'Autor y propietat industrial

Titularitat de ColorIURIS, A.I.E.

  • Aquest lloc web, inclosos els seus continguts (a excepció de la legislació i jurisprudència que són de domini públic) es una obra col·lectiva, creada per la iniciativa i sota la coordinació de Pedro Jaime Canut Zazurca, a qui corresponen tots els drets morals. Tots els drets d'explotació estan cedits a ColorIURIS, A.I.E.
  • S'autoritza la còpia de seguretat realitzada per l'usuari, la còpia que romangui en la memòria catxe del disc dur de l'usuari, la reproducció, distribució i comunicació pública per a ús privat i sense ànim de lucre, així com la reproducció i comunicació pública per a usos comercials sempre que es porti a terme en un context científic respectant el dret de cita, i prèvia acceptació de l'acord de llicència que s'ofereix al visitant al peu de les pàgines d'aquest lloc web.
  • ColorIURIS (M-2667577) és una marca registrada a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (O.E.P.M.).

Licencia de Marca.

Titularitat dels usuaris

  • ColorIURIS, A.I.E. reconeix expressament els drets morals i patrimonials als seus legítims titulars.
  • ColorIURIS, A.I.E. de cap manera - directa ni indirecta, permanent ni provisional - s'atribuirà l'autoria de les obres dipositades pels usuaris, ni cedirà a tercers - de forma gratuïta ni lucrativa - en tot ni en part els drets sobre els continguts allotjats per tercers.

Altres qüestions

  • ColorIURIS, A.I.E. està sotmesa a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic espanyola, en conseqüència retirarà els continguts i/o impedirà el seu accés als mateixos a requeriment de l'autoritat judicial competent, un cop tingui coneixement efectiu de l'existència d'una vulneració de drets de tercers.
  • ColorIURIS, A.I.E. transferirà - en el cas de ColorIURIS Patrimonial - amb caràcter bimensual els pagaments realitzats per tercers - en els casos que procedeixi - al compte corrent facilitat pels usuaris en el formulari de contractació, un cop deduïdes les despeses de gestió i manteniment, i de els quals s'informarà l'usuari en el moment de la contractació.